Διαγνωστικά Εργαλεία

Η διάγνωση – αξιολόγηση είναι μια υπεύθυνη και σημαντική διαδικασία, προκειμένου να λάβουμε αξιόπιστες πληροφορίες για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του ατόμου, με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος.  Στο Thinkbox μας ενδαφέρει αρκετά η κατάρτισή μας σε τέτοιου είδους διαγνωστικά εργαλεία, γι’ αυτό και η διαδικασία της εκπαίδευσής μας είναι συνεχής.

Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι μια δέσμη από διαγνωστικές δοκιμασίες, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών.

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: νοητική ικανότητα άμεση μνήμη ακολουθιών, ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, γραφο-φωνολογική ενημερότητα, νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

Το Αθηνά Τεστ μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει τις ελλειμματικές περιοχές που χρήζουν διδακτικο-θεραπευτικής παρέμβασης (Παρασκευόπουλος & Παρασκευοπούλου, 2011).

Τα αποτελέσματα του Αθηνά τεστ δείχνουν περιοχές που είναι ελλειματικές και σχετίζονται με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά , για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.  Στόχος είναι ο εντοπισμός των περιοχών που δυσκολεύεται το παιδί και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης. Επίσης το Αθηνά Τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προληπτικό εργαλείο στην εύρεση των δυσκολιών που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί στο Δημοτικό γι’ αυτό και είναι πολύ χρήσιμη η εφαρμογή του σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το Αθηνά Τεστ απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 9 ετών δηλαδή σε παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο καθώς και στην Α’, στη Β’, στη Γ’ και Δ’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Ασφαλώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

Α’ Τεστ – Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

 

 

Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι ένα Προληπτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας το οποίο εφαρμόζεται σε παιδιά 5-6 ετών, τα οποία θα πάνε την επόμενη χρονιά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού και δείχνει κατά πόσο ένα παιδί έχει την ικανότητα να παρακολουθήσει χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Είναι ένα απλό και σύντομο προληπτικό τεστ που απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μας δίνει πληροφορίες για το αν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο. Το Α’ ΤΕΣΤ ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, δηλαδή τις πρακτικές και λεκτικές ικανότητες του παιδιού που είναι αναγκαίες για την επιτυχή φοίτηση του στο σχολείο, όπως είναι οι ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, κρίσεως, πρώιμης αφαιρετικής – μαθηματικής σκέψης, γενικών γνώσεων. Επιπλέον ελέγχει και 2 ακόμη παράγοντες την Υπερκινητικότητα / Συγκέντρωση Προσοχής και τη Συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Α Τεστ σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να φοιτήσει στο σχολείο. Στην αντίθετη περίπτωση που το παιδί δεν ολοκληρώσει με επιτυχία το τεστ συστήνεται να γίνει αναπτυξιακός έλεγχος.

Χορήγηση του τεστ: Δήμητρα Δάμτσα

Εξουσιοδοτημένη συνεργάτης Α’τεστ

Raven’s Educational CPM/CVS

 

 

Το Raven’s CPM/CVS είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Η συστοιχία δοκιμασιών Raven’s Educational σχεδιάστηκε για να παρέχει σύντομα μη-λεκτικές και λεκτικές εκτιμήσεις της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Μήτρες(Colored Progressive Matrices) και τις  Κλίμακες Λεξιλογίου(Crichton Vocabulary Scales).

Οι Έγχρωμες Μήτρες μετρούν τη μη-λεκτική ικανότητα του ατόμου να εξάγει συμπεράσματα σε οπτικοχωρικό πλαίσιο. Οι Κλίμακες Λεξιλογίου Crichton αξιολογούν τη λεκτική ικανότητα του ατόμου, η οποία σχετίζεται με την εξοικείωση που έχει κάποιος με συγκεκριμένες έννοιες και λεκτικές πληροφορίες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων από τη χρήση των δύο κλιμάκων (CPM και CVS) ενδείκνυται για τη σφαιρικότερη εκτίμηση της γενικής νοητικής ικανότητας.

Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς και ιδρύματα όπου υπάρχει ανάγκη για σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου που χρήζει άμεσης παρεμβατικής αντιμετώπισης (π.χ. κλινικές ψυχικής υγείας, θεραπευτήρια, ειδικά και γενικά σχολεία κ.λπ.). Το τεστ αποδεικνύεται πολύτιμο για τον επαγγελματία ψυχολόγο ή ειδικό παιδαγωγό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αδρής εκτίμησης της γενικής νοημοσύνης.

Πρωτόκολλο λογοπεδικής αξιολόγησης σχολικής ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)

 

 

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) (Βογινδρούκας, Χελάς 2014) είναι ένα δομημένο αξιολογητικό εργαλείο για παιδιά από 8-16 ετών, μέσω της αξιολόγησης των γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων στοχεύει στην αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εξεταζόμενος με σκοπό την δόμηση θεραπευτικού προγράμματος. Αποτελείται από 35 δοκιμασίες ταξινομημένες σε κατηγορίες, 2 φυλλάδια ασκήσεων και το σχετικό βοηθητικό υλκό του εξεταστή, βιβλίο υλικού, ιστορίες εικόνων, εγχειρίδιο εξεταστή και πρωτόκολλα εξεταστή.